Výmena a vrátenie tovaru

VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Ak potrebujete vrátiť alebo reklamovať tovar, môžete tak urobiť:

         1. Zaslanie tovaru priamo do nášho skladu

Tovar môžete odoslať priamo na adresu nášho skladu na Slovensku či už prostredníctvom Slovenskej pošty alebo akejkoľvek kuriérskej prepravnej spoločnosti. Pre túto možnosť zaslania tovaru sa nevzťahuje vrátenie zadarmo. Adresa na vrátenie je:
BETY MÓDA
Garbiarska 2584
031 01 Liptovský Mikuláš 

 

         2. Reklamačný asistent Packeta

Zabalený produkt stačí priniesť na výdajné miesto Packety (zoznam pobočiek nájdeš tu) a personálu uviesť kód 99486506. Personál vytlačí štítok pre vrátenie, nalepí ho na balík a zašle späť k nám. 
Služba reklamačný asistent Packeta je úplne zadarmo.
Vašu reklamáciu spracujeme v čo najkratšom čase a peniaze vám vrátime na účet alebo zadarmo vymeníme za iný tovar (podľa toho ci tovar chcete vrátiť aleb vymeniť)

 

         3. Na niektorej z našich predajní:

BETY móda, Podhora 1311/10, 034 01 Ružomberok
BETY móda, Garbiarska 2584, 031 01 Liptovský Mikuláš
BETY móda, Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

FORMULÁR NA VÝMENU A VRÁTENIE TOVARU NÁJDETE TU 

Tovar musí byť čistý! Vyhradzujeme si právo neprevzatia tovaru na reklamáciu z dôvodu jeho znečistenia.

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru u nás.

Na výrobky sa vzťahuje 24 mesačná záruka od dátumu prevzatia tovaru, chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, teda len čo chybu zistil. Predávajúci zodpovedá len za chyby výrobného charakteru v žiadnom prípade nie chyby vzniknuté nadmerným opotrebovaním, alebo nesprávnym použitím a ošetrovaním výrobku. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

- Vady uplatní kupujúci ihneď po zistení, na základe § 599 Občianskeho zákonníka.

- Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho s predložením vadného výrobku, riadne ošetreného, hygienicky nezávadného a dokladu o úhrade kúpnej ceny. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

- Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne s predajcom inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

- Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo , aby bola vada riadne a včas odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci je povinný zabezpečiť bez zbytočného odkladu odstránenie vady. Bez zbytočného odkladu znamená s prihliadnutím na povahu vadnej veci a náročnosť odstránenia vady.

- Právo na výmenu tovaru má kupujúci len vtedy, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. O opätovnom vyskytnutí sa vady možno hovoriť len v prípade, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej trikrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Pri výmene tovaru trvá pôvodne uzavretá zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani z jednej strany nie je nárok na vyrovnanie prípadného cenového rozdielu.

V uvedených prípadoch má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
Formulár nájdete TU - VRÁTENIE TOVARU

- V prípade, že sa na predanej veci vyskytne vada neodstrániteľná má kupujúci právo

  1. a) na výmenu veci za bezchybnú, alebo odstúpenie od zmluvy
  2. b) primeranú zľavu z ceny

- Právo zo zodpovednosti za vady sa musí uplatniť u predávajúceho v záručnej lehote, inak právo zaniká.

- Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, opotrebovaním tovaru nosením alebo poškodením z dôvodu nesprávneho ošetrovania výrobku po jeho zakúpení. Predávajúci musí kupujúceho na tieto skutočnosti upozorniť, pričom cena tovaru musí byť nižšia ako je cena obvyklá. Pri predaji za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

- V záujme ochrany podnikateľa pred zodpovednosťou za cudzie správanie sa, zákon ustanovuje zákaz

určený predávajúcemu neodstraňovať ani nemeniť označenie výrobkov ako aj iné údaje, ktoré na

výrobku alebo v priloženom písomnom návode uviedol výrobca, dovozca alebo dodávateľ.

- Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo znehodnotí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.

- Postup pri nákupe a prípadnom reklamačnom konaní sa v ďalšom riadi Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

 Formulár na výmenu/vrátenie/reklamáciu NÁJDETE TU

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho zo žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by Predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim – spotrebiteľom Predávajúcemu, Kupujúci má možnosť a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov (www.ec.europa.eu/consumers/odr/). Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.8. V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim nie je spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov