Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky firmy ADYL, spol. s r.o
so sídlom Majeríkova 741/2, Liptovský Mikuláš 031 01
identifikačné číslo: 36745219

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: sro, Vložka číslo:18684/L

Kontaktné údaje:

adresa pre doručovanie: prevádzka v Ružomberku - Podhora 1311/10, 034 01 Ružomberok

                                             prevádzka v Liptovskom Mikuláši - Garbiarska 2584, 031 01 Liptovský Mikuláš

adresa elektronickej pošty: info@betymoda.sk ,

telefón: +421 918 315 341

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) firmy ADYL, spol. s r.o
so sídlom Majeríkova 741/2, Liptovský Mikuláš 031 01, identifikačné číslo: 36745219, (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej adrese www.betymoda.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.betymoda.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

 1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s  dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

     3.3.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

     3.3.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

     3.3.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Predávajúci objednávky vybaví v poradí, v akom prichádzajú . Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani po vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená v lehote 14 dní na účet kupujúceho.

3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke alebo platba bankovým prevodom.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. OP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar uvoľnený pre ďalší predaj.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru.

 

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1 Spôsob doručenia tovaru si volí kupujúci z možností uvedených vo webových stránkach obchodu.

5.2 Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu čo najskôr:
- 48 hodín od objednania v prípadne platky kartou, ako to bude možné,
- v prípade platby na účet, po pripísaní peňazí na účet predávajúceho.
Dodacia lehota záleží od kapacity prepravcu - najviac však 7dní. 
V príprade osobného odberu je tovar pripravený v rámci 24hodín od objednania.

5.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, zodpovedá za škodu, ktorú tým predávajúcemu spôsobí, predávajúci je ďalej oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke alebo inak dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru.  V prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

5.6 V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcu tovar bol neporušený. Kupujúci je taktiež povinný skontrolovať fyzicky všetok dodaný tovar, a ak nesie nejaké známky poškodenia, okamžite kontaktovať predávajúceho.

5.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. nie je oprávnený odstúpiť podľa predchádzajúceho bodu 5.1 od kúpnej zmluvy najmä,

      6.3.1 ak bol predmetom kúpy tovar upravený podľa priania kupujúceho (konfigurátorom, úprava dĺžky a zásah do tovaru) alebo určený osobitne pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo zníženiu akosti;

      6.3.2 ak bol dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

      6.3.3 ak bol tovar dodaný v uzavretom obale, avšak kupujúci ho z obalu vybral a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je možné tovar vrátiť.

6.4 Odporúčaným spôsobom odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku 4 je písomné odstúpenie, odoslané buď bežnou poštou na adresu podľa úvodného odseku týchto obchodných podmienok. V odstúpení odporúčame kupujúcemu uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a dátum nákupu.

6.5 Kupujúci je povinný tovar vrátiť čistý, nepoškodený a neopotrebovaný, so všetkým príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) a v pôvodnom obale (obzvlášť v prípade topánok).

6.6 Potom, čo kupujúci vráti tovar je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo znečistený.

6.7 Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci, a to aj v prípade, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou cestou.

6.8 Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.3 za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom spôsobom, ktorý je nutný k zisteniu povahy a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Avšak v prípade, že tovar predávajúcemu bude doručený poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný a ak toto poškodenie, opotrebenie či čiastočné spotrebovanie vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru ním spôsobené. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený započítať svoj nárok zodpovedajúci zníženiu hodnoty tovaru proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

7.2 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavení, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru.

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.4 Ak nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, spokojný s vyriešením sťažnosti či reklamácie zo strany predávajúceho, popr. ak nechce vôbec komunikovať s predávajúcim, je oprávnený obrátiť so svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1

tel. číslo 041/763 21 30

fax. číslo 041/763 21 39

e-mail: za@soi.sk

 

9. DORUČOVANIE

9.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetky oznámenia súvisiace s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená buď písomne, a to elektronickou poštou alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa) alebo osobne. Kupujúcemu bude korešpondencia zasielaná na adresu elektronickej pošty alebo korešpondenčnej adresy uvedenú v jeho užívateľskom účte.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

10.1 Zásady spracovania osobných údajov kupujúcich nájdete ako oddelený dokument v rozhraní webových stránok.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia, čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná kupujúcemu.

11.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z kúpnych zmlúv uzatvorených za doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.