Podmienky ochrany osobných údajov

 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovanie osobných údajov firmy Alexandra Špaglíková

so sídlom Vyšnokubínska 380/302, 026 01  Vyšný Kubín

identifikačné číslo: 53 442 555

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: sro, Vložka číslo:18684/L (ďalej len "Správca").

V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame vaše osobné údaje, ďalej informovať o vašich právach vzhľadom k ochrane vašich osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia má pre nás prioritu, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu. O našu (ale aj vašu) ochranu osobných údajov sa starajú preverení špecialisti.

Tieto informácie sú voľne dostupné ako na našich webových stránkach, tak priamo na predajniach spoločnosti. Vždy, keď od Vás získavame osobné údaje, sa na tieto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tieto zásady prečítať a informovať nás o našej politike pri spracovaní osobných údajov. Naša spoločnosť si (nielen) na webových stránkach vždy kladie za cieľ informovať našich zákazníkov, a to tou najrozumiteľnejšou cestou.

Pokiaľ by Vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou či pripomienkou, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

 

 1. VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj samostatne zárobkovočinná osoba), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej aj "Vy" či "zákazník");

1.2. Osobné údaj: Všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identity tejto fyzickej osoby (ďalej len "údaje");

1.3. Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky pre spracovanie osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov je firma Alexandra Špaglíková , IČO: 53 442 555 (ďalej len "Správca");

1.4. Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len "spracovateľ" či "obchodný partner");

1.5. Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.betymoda.sk ;

1.6. Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takým dôvodom môže byť napr. Plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

1.7. Rozsah spracovanie osobných údajov: Vypočítacie konkrétnych kategórií osobných údajov zákazníka spracovávaných na konkrétny účel;

1.8. Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradený webovými stránkami a serveru tomu prehliadači, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a na lepšie cielenie marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Správca a jeho zmluvný spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 1. a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
 2. b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 4. d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 5. e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

 

     3. AKÝ JE PÔVOD ÚDAJOV?

3.1. Spracovávame údaje, ktoré nám oznámite napr. pri objednávke našich služieb, registrácia používateľského účtu, komunikácia s nami. Typicky ide o:

 1. a) identifikačné a adresné údaje;
 2. b) elektronické kontaktné údaje;
 3. c) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

3.2. A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky. Typicky ide o:

 1. d) iné elektronické údaje:
 • cookies,
 • webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
 • IP adresa;
 • dátum prístupu a doba prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

 

 1. PREČO SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAJÚ?

4.1. Vaše osobné údaje môžu byť spracované pre nasledujúce účely:

 1. a) Plnenie zmluvného vzťahu

Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na objednaný tovar. Naproti tomu my máme nárok na zaplatenie dohodnutej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. Číslo účtu).

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnom požiadavkou, bez ktorého nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

 1. b) Správa zákazníckych účtov

Účel: Zákazníci sa môžu na našich webových stránkach registrovať spravovať svoje osobné nastavenia. Pre tento účel musíme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko a meno používateľa. Tieto údaje potom slúžia pre jednoduchšie objednanie našich výrobkov.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu budeme považovať neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu dlhšiu ako 10 rokov.

 1. c) Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácie recenzií, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií

Účel: Vaše údaje používame na správu vašich otázok, odporúčania sortimentu, vybavovanie podnetov, sťažností s našou telefonickou podporou. Taktiež Vás môžeme kontaktovať žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti.

 

Vaše údaje používame aj pre to, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie dohodnutej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail či SMS s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znovu zadávať celú objednávku od začiatku.

Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch pri uplatňovaní Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené naším oprávnený záujem na možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonným či zmluvné požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia.

 1. d) Zasielanie obchodných oznámení a ponuka nášho tovaru

Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu zasielame novinky o našom tovare. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v každom oznámení.

Ak teda ste naším zákazníkom (napríklad ak ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, k zasielaniu obchodných oznámení o podobnom tovare, ak s tým nevyjadríte nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našom tovare, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s naším tovarom - ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných objednávkach či informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

 

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel zasielania obchodných oznámení a ponuky nášho tovaru je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne naším oprávnený záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou  či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu alebo skončenie oprávneného záujmu budeme považovať, ak po dobu 5 rokov neotvoríte naše obchodné oznámenia.

 1. e) Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Účel: Technológia tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky či služby prejavili záujem. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala iba tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma.

 1. f) Účtovné a daňové účely

Účel: Vaše osobné údaje musíme spracovávať tiež preto, že nám to ukladá príslušná účtovná a daňová legislatíva.

Právny základ: S týmito osobnými údajmi zaobchádzame prevažne na účely plnenia uzatvorenej zmluvy. Plnenie zmluvných povinností nastáva typicky v prípade, kedy na základe uzatvorenej zmluvy musíme evidovať v rámci účtovníctva faktúry alebo iné daňové doklady podľa zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve

Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov.

 

 1. KOMU SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?

5.1. Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby.

5.2. Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje predávať rôznym obchodným partnerom, ktorý umožňujú fungovanie Správcu a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejší, presnejší a celkovo špecifickejší obsah a služby. Spracovateľom, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme. Spolupracujeme len s tými, ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k inému ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení vykonávať spracovanie Vašich údajov výhradne na základe dodatku o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmie využiť na žiadny iný účel

5.3. Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 1. a) Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu nášho tovaru
 2. b) Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií.

Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí vykonávajú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.

 1. c) Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zabezpečujú technickú prevádzku určité služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame

Aby Správca mohol riadne fungovať a poskytovať Vám svoje služby, musíme spolupracovať s celým radom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zabezpečujú technickú prevádzku určité služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre naše služby využívame. Typicky ide o tieto kategórie partnerov:

 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
 • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
 • partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri organizovaní spoločenských akcií, seminárov a pod.
 1. d) Orgány verejnej správy
 • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, ak to vyžaduje zákon alebo je to potrebné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak urobiť.
 • Môže ísť o orgán činný v trestnom konaní (PZ SR, prokuratúra a súdy) či finančné úrady.
 • Prenos osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale iba náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

 

 1. AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAJÚ?

6.1. Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi - najmä sa jedná o čl. 30, Záznamy o činnostiach spracovania.

 

 1. AKÉ SÚ PRÁVÁ DOTKNUTÝCH OSOB?

7.1. Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Ak sa žiadosti opakujú a sú zjavne neopodstatnené či neprimerané, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 1. a) Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

 1. b) Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu či doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

 1. c) Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované  alebo zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať o ich vymazanie.

 1. d) Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale iba o dočasné obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov.

 1. e) Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 1. f) Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané za účelom plnenia úloh realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nedokáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

 1. g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

 1. h) Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovanie

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

 1. i) Právo sťažovať u dozorného úradu

 

 1. AKO SÚ SPRACOVÁVANÉ BORY COOKIES?

8.1. Súbory cookie sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní celého radu základných internetových služieb. Ak nakupujete online, cookies slúži napríklad na to, že si e-shop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíka. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili vaše preferencie (napr. Jazykové či pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej ďalšej návšteve. Pomocou súborov cookie možno tiež zbierať štatistické údaje o aktivite používateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, pretože umožňujú poskytovať kvalitnejšie a užívateľsky prívetivejšie služby.

8.2. Súbory cookie možno deliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. Session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zatvoríte Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženie súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

8.3. A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá (Naor. Preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich užívania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
 • remarketingové, ktoré používame pre správnemu zacielenie a pre personalizáciu obsahu a reklamy,
 • konverzný, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov,
 • sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverzným pomáhajú merať výkon predajných kanálov.

 

 1. KDE JE MOŽNÉ SA O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A NA INTERNETE DOZVEDIEŤ VIAC?

9.1. nastavenie cookies

Preferencie pre zobrazovanie reklám alebo ich zakázanie môžete nastaviť tu:

 • Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sk
 • Seznam.sk: http://www.imedia.sk/

9.2. cookies

 

 1. VER

10.1. Zásady spracovanie osobných údajov boli schválené konateľom spoločnosti 1.1. 2020.

10.2. V prípade zmeny zákona či zmeny obchodnej politiky spoločnosti sa môžu tieto zásady meniť. O ich zmene vás budeme informovať.

BETYmóda.sk nájdete na GLAMI.sk

Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné